Particles

001-Planck Particle-1 Planck Length
002-Neutrino-20 Yoctometres
003-Preon-1 Zeptometre
004-High Enegy Neutrino-1 Zeptometre
005-Quark-1 Attometre
006-Electron-1 Attometre
007-Proton-1.5 Femtometres
008-Atomic Nucleus-1.6 Femtometres
009-Gamma Rays-1 Picometre
010-X rays-5 Picometres

2020. mmunlin.com