99พระนาม

โดย อ.สะอัด วารีย์

99พระนาม

001-อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ 002-อัร-เราะห์มาน ผู้ทรงเมตตา 003-อัร-เราะฮีม ผู้ทรงกรุณาเสมอ
004-อัล-เฆาะฟูร ผู้ทรงอภัย 005-อัล-ฆ็อฟฟาร ผู้ทรงอภัยบาปอันมากมาย 006-อัต-เตาวาบ ผู้ทรงรับการสำนึกผิด
007-อัล-อะฟูว์ ผู้ทรงไม่ถือโทษ 008-อัร-ร็อบบ์ พระผู้อภิบาล 009-อัล-อิลาฮ์ พระเจ้า
010-อัล-คอลิก ผู้ทรงสร้าง, ผู้กำหนดการสร้าง 011-อัล-ค็อลล๊าก ผู้ทรงสร้างอย่างมากมาย 012-อัล-บาริอ์ ผู้ทรงบันดาล, ผู้ทรงสมบูรณ์
013-อัล-มุเศาวิร ผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่าง 014-อัล-อะฮัด ผู้ทรงเอกะ 015-อัล-วาฮิด ผู้ทรงเป็นองค์เดียว
016-อัล-วิตรุ ผู้ทรงอยู่ลำพัง 017-อัล-ฮัยย์ ผู้ทรงมีชีวิต 018-อัล-ก็อยยูม ผู้ทรงธารง,ผู้ทรงค้าจุน
0019-อัศ-เศาะมัด ผู้ทรงเป็นสรณะ, ผู้ทรงเป็นท่ีพึ่ง 020-อัล-เอาวัล ผู้ทรงเป็นองค์แรก 021-อัล-อาคิร ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
022-อัซ-ซอฮิร ผู้ทรงอยู่เบื้องนอก 023-อัล-บาฏิน ผู้ทรงอยู่เบื้องใน 024-อัล-วาริษ ผู้คงอยู่ตลอดไป, ผู้ทรงดูแลคนข้างหลัง
025-อัล-กุดดูส ผู้ทรงมหาบริสุทธ์ิ, ผู้ทรงมหาจำเริญ, ผู้ทรงขัดเกลา 026-อัซ-ซุบบูห์ ผู้ทรงได้รับการแซ่ซ้องสดุดี, ผู้ทรงมหาบริสุทธ์ิ 027-อัล-ฮะมีด ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
028-อัล-ฮะกีม ผู้ทรงปรีชาญาณ 029-อัล-ฮะลีม ผู้ทรงขันติ ผู้ทรงสุขุม 030-อัล-เกาะวีย์ ผู้ทรงพลานุภาพ
031-อัล-มะตีน ผู้ทรงแข็งแกร่ง, ผู้ทรงม่ันคง 032-อัล-เกาะดีร ผู้ทรงปรีชาสามารถ, ผู้ทรงกำหนดลิขิต 033-อัซ-ซะมีอฺ ผู้ทรงได้ยิน
034-อัล-บะศีร ผู้ทรงเห็น 035-อัล-อะลีม ผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง 036-อัล-เคาะบีร ผู้ทรงเชี่ยวชาญ, ผู้ทรงดำรัส
037-อัล-เกาะรีบ ผู้ทรงใกล้ชิด 038-อัล-มุญีบ ผู้ทรงตอบรับ 039-อัล-มุฮีฏ ผู้ทรงห้อมล้อม, ผู้ทรงสกัดล้อม, ผู้ทรงรอบรู้
040-อัช-ชะฮีด ผู้ทรงเป็นพยาน 041-อัล-ฮะฟีซ ผู้ทรงปกป้อง ผู้ทรงรักษา 042-อัล-เราะกีบ ผู้ทรงเฝ้าติดตาม
043-อัล-มุห์ยี ผู้ทรงให้ชีวิต 044-อัล-ญามิอฺ ผู้ทรงรวบรวม 045-อัล-ฮะซีบ ผู้ทรงสอบสวน, ผู้ทรงชำระบัญชี
046-อัล-ฮะกัม ผู้ทรงตัดสิน, ผู้ทรงชี้ขาด 047-อัส-สะลาม ผู้ทรงสันติ 048-อัล-มุอ์มิน ผู้ทรงให้ความปลอดภัย, ผู้ทรงให้ความเช่ือม่ัน, ผู้ทรงทาให้หัวใจสงบสุข
049-อัล-มุฮัยมิน ผู้ทรงกำกับดูแล 050-อัล-อะซีซ ผู้ทรงเดชานุภาพ 051-อัล-ญับบาร ผู้ทรงกำราบ, ผู้ทรงควบคุมให้เกิดสิ่งดีงาม, ผู้ทรงสูงส่ง
052-อัล-วาซิอฺ ผู้ทรงไพศาล 053-อัล-เฆาะนีย์ ผู้ทรงมั่งค่ังร่ารวย 054-อัล-กะรีม ผู้ทรงเกียรติ, ผู้ทรงเกื้อกูล
055-อัล-อักร็อม ผู้ทรงเกียรติย่ิง, ผู้ทรงเกื้อกูลท่ีสุด 056-อัล-มันนาน ผู้ทรงให้ความโปรดปราน 057-อัล-วะฮ์ฮาบ ผู้ทรงประทาน (สิ่งดีงาม)
058-อัร-ร๊อซซ๊าก ผู้ให้ริสกี (ปัจจัย) 059-อัล-มุกีต ผู้ทรงวางกฎเกณฑ์, ผู้ทรงมอบปัจจัยหลัก 060-อัล-มุอฺฏี ผู้ให้
061-อัล-กอบิฎ ผู้ทรงกาหนดริสกีให้เล็กน้อยตามปริมาณที่เหมาะสม 062-อัล-บาสิฎ ผู้ทรงแผ่ขยายริสกีให้อย่างมากมาย 063-อัล-วะดู๊ด ผู้ทรงให้ความรัก, ผู้ทรงเป็นท่ีรัก
064-อัล-ละฏีฟ ผู้ทรงอ่อนโยน, ผู้ทรงละเอียดอ่อน 065-อัร-เราะฟีก ผู้ทรงประณีตบรรจง, ผู้ทรงสุภาพอ่อนโยน, พระสหาย 066-อัร-เราะอูฟ ผู้ทรงห่วงใย, ผู้ทรงอาทร
067-อัล-บัรร์ ผู้ทรงคุณธรรม 068-อัฏ-ฏ็อยยบิ ผู้ทรงดีงาม 069-อัล-ญะวาด ผู้ทรงใจดี
070-ัล-มุห์ซิน ผู้มีศีลธรรม, ผู้ทรงปฏิบัติดี, ผู้ทรงดีงาม 071-อัล-ญะมีล ผู้ทรงงดงาม 072-อัช-ชะกูร ผู้ทรงขอบคุณ
073-อัช-ชาฟี ผู้ทรงรักษาโรค 074-อัล-มะญีด ผู้ทรงบริบูรณ์, ผู้ทรงเกียรติ 075-อัล-อะลีย์ ผู้ทรงสูงส่ง
076-อัล-อะอฺลา ผู้ทรงสูงส่งย่ิง 077-อัล-มุตะอาล ผู้ทรงสูงส่ง 078-อัล-อะซีม ผู้ยิ่งใหญ่
079-อัล-กะบีร ผู้ทรงเกรียงไกร 080-อัล-มุตะกับบิร ผู้ทรงอหังการ 081-อัล-มะลิก ผู้ทรงอภิสิทธิ์, พระราชา, ผู้ทรงอานาจ
082-อัล-เกาะฮ์ฮาร ผู้ทรงควบคุม 083-อัล-มุก็อดดิม ผู้ทรงกำหนดก่อน 084-อัล-มุอัคคิร ผู้ทรงกำหนดหลัง
085-อัล-วะลีย์ ผู้ปกครอง, ผู้ทรงดูแล, ผู้ทรงให้การช่วยเหลือ, ผู้ทรงเป็นที่รัก 086-อัล-เมาลา ผู้ทรงเป็นเจ้านาย 087-อัซ-ซัยยิด ผู้นำสูงสุด
088-อัล-ฟัตตาห์ ผู้ทรงชี้ขาด, ผู้ทรงพิชิต, ผู้ทรงเปิด(ประตูความดีงาม) 089-อัล-นะศีร ผู้ทรงช่วยเหลือ 090-อัล-มุสตะอาน ผู้ถูกขอให้ช่วยเหลือ
091-อัล-กาฟี ผู้ทรงเพียงพอ(แก่บ่าว) 092-อัล-วะกีล ผู้ทรงทำหน้าท่ีดูแลทุกสรรพส่ิง, ผู้ทรงรับการมอบหมาย 093-อัล-ฮักก์ ผู้ทรงสัจจะ
094-อัล-มุบีน ผู้ทรงประจักษ์, ผู้ทรงสอนให้กระจ่าง 095-อัด-ดัยยาน ผู้ทรงบัญญัติศาสนา, ผู้ทรงบัญญัติกฎ 096-อัล-ฮาดี ผู้ทรงนำทาง
097-อัน-นูร ผู้ทรงเป็นแสงสว่าง 098-อัล-ฮะยีย์ ผู้ทรงมีความอาย 099-อัล-กะฟีล ผู้ทรงอุปการะ, ผู้รับประกัน, ผู้เป็นพยาน

2020. Thaisunnah.com